Skole i fengsel

Skole i fengsel

Denne siden ble sist oppdatert 05.09.2020

Opplæring innenfor kriminalomsorgen har en lang historie i Norge. Fra tukthusene på 1700-tallet til importmodellen og rett til opplæring for innsatte på lik linje med alle andre i samfunnet. Skolen inne i fengselet er en importert tjeneste som befinner seg på en annen etats arena. Elevene som skal undervises er under straffegjennomføring, og samtidig som elevene «straffes» skal de motiveres til endring, utvikling, læring og rehabilitering. Dette er en kompleks situasjon som gjør at alle gode krefter må samhandle godt for å få dette til.

Samarbeidet ute i fengslene foregår på ulik måte, men der det samarbeides tettest er mellom arbeidsdriften og skolen. Stadig flere fengsler deler verkstedlokaler med skolen og verksbetjenter og lærere arbeider side om side med opplæring på ulike nivå. Det er fokus på yrkesutdanning og å tette hull i tidligere skoleløp. Manglende teori kan tettes av skolen og mangelfull praksis kan tettes av kriminalomsorgen, med god rådgivning fra yrkesveiledere (skolerådgivere) tar stadig flere innsatte fagbrev under soning. Fagprøver avholdes både inne i fengsel i samarbeid med arbeidsdriften, og ute i bedrift.

Arbeidsdriften er også en god arena for å jobbe med grunnleggende ferdigheter. Og både verksbetjenter og lærere har de siste årene hatt fokus på nettopp dette. I tillegg har skolen og kriminalomsorgen samarbeidet om å heve statusen på arbeidet som innsatte gjør i arbeidsdriften ved å sørge for at de får dokumentert sin praksis.

Skolen samarbeider også med kontaktbetjentene, sosialkonsulenter og andre i fengslet om å tenke helhet i straffegjennomføringen. Her er det ennå utfordringer mange steder, men ved å ha fokus på at den domfelte er et helt menneske og at alle elementer i livet påvirker hverandre vil vi i fremtiden ha størst gevinst i å skape gode naboer når vi jobber sammen mot et felles mål.