Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen

Denne siden ble sist oppdatert 25.08.2020

Gjennomføring av straff i Norge skal skje på en måte som er betryggende for samfunnet, og som motvirker nye straffbare handlinger. Kriminalomsorgen har et ansvar for å legge til rette for dette, noe som blant annet er hjemlet i straffegjennomføringslovens §4: «Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Svak tilknytning til arbeidslivet, mangelfull utdanning, bostedsløshet, omfattende gjeld, rusavhengighet og helseproblemer er sentrale faktorer i mange domfeltes liv.

Samarbeidet mellom ulike etater skal bidra til en samordnet innsats for å dekke innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet. Tilrettelagt aktivitet, arbeidstrening og opplæring i arbeidsdriften er sammen med annet relevant tilbakeføringsarbeid nøkkelen til suksess for å lykkes med rehabiliteringsarbeidet. Det er summen av dette arbeidet som gir oss et tryggere samfunn.

Les mer om Kriminalomsorgen